Laura Hopel Combinatie

Gedragscode

behorende bij huishoudelijk reglement van de vereniging

Eygelshoven, 21 januari 2010

Status: Afgeprocedeerd op bestuursvergadering van 31 maart 2010

Inhoudsopgave

1.0 Inleiding blz. 3
2.0 Algemeen blz. 3
2.1 Toepasbaarheid gedragscode blz. 3
2.2 Accommodatie blz. 4
2.3 Bekend zijn met de gedragscodes blz. 4
2.4 Naleving gedragscode blz. 4
2.5 Sancties blz. 4
2.6 Onacceptabel gedrag blz. 5
3.0 Gedragsregels en taken blz. 5
3.1 Algemene gedragsregels blz. 5
3.2 Gedragsregels leiders elftallen blz. 5
3.2.1 Eisen jeugdleiders blz. 6
3.3 Gedragsregels voor spelers blz. 6
3.4 Gedragsregels voor ouders c.q. Verzorgers van jeugdspelers blz. 6
3.5 Gedragsregels voor vrijwilligers blz. 7
3.6 Taken accommodatie verzorger blz. 7
3.6.1 Taken accommodatie verzorger zaterdag blz. 7
3.6.2 Taken accommodatie verzorger zondag blz. 7
3.6.3 Aanspreekpunt accommodatieverzorgers blz. 8
3.7.1 Gedragsregels bestuursleden blz. 8
3.7.2 Opvang consul blz. 8
4.0 Gebruik alcohol, drugs en tabakswaren blz. 8
5.0 Verplichtingen leden blz. 8
5.1 Contributieplicht blz. 8
5.2 Terugbetalen boetes KNVB door leden blz. 9
6.0 Procedure indeling en afgelastingen velden blz. 10
7.0 Slotbepaling blz. 10

1.0 Inleiding

In de huidige tijd staan normen en waarden dagelijks op de agenda van de maatschappelijke discussie. Gold in het verleden een algemene standaard, die werd bewaakt door sociale controle, zijn deze thans interpretabel vooral op 'terreinen', waar generaties elkaar treffen.

Binnen onze voetbalvereniging Laura Hopel Combinatie zijn jong tot oud actief en wordt het verschil van opvattingen steeds meer zichtbaar. Daarom is het goed om duidelijk aan te geven wat wel en wat niet als acceptabel gedrag wordt aanvaard.

Ook de verplichtingen, rechten, taken en gedragsregels van en voor de leden, spelers, technisch kader en van hen die op andere wijze actief zijn binnen de vereniging of zich als bezoeker op onze accommodatie bevinden, moeten helder zijn.

Ook beschrijft deze gedragscode hoe binnen de vereniging wordt omgegaan met vraagstukken die discussie opleveren, zoals het toewijzen van de velden bij wedstrijden, trainingen en afgelastingen.

Deze gedragscode moet gezien worden als een 'groeidocument'. Noodzakelijke veranderingen kunnen door het bestuur van de vereniging gedurende het seizoen worden aangebracht en zijn met onmiddellijke ingang geldend. Op de jaarlijkse ledenvergadering zal de gedragscode door de stemgerechtigde leden worden bekrachtigd.

Van alle leden wordt verwacht dat zij deze gedragscode uitdragen en anderen erop wijzen, dat dit mede de leidraad is hoe wij binnen onze vereniging met elkaar omgaan. Dit zal zeker bijdragen aan een nog betere sfeer waarin wij in Eygelshoven de voetbalsport beoefenen.

2.0 Algemeen

Deze gedragscode vloeit voort uit artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement en bevat algemeen geldende regels.

2.1 Toepasbaarheid
Deze gedragscode is van toepassing op:

a) leden van de voetbalvereniging
b) ondersteunende leden van de voetbalvereniging
c) zij die actief zijn binnen de aan de vereniging verwante supportersclub, spaarclub en dartvereniging
d) bezoekers van de accommodatie
e) zij die op andere wijze in naam van de vereniging actief zijn.

2.2 Accommodatie

Onder de accommodatie van Laura Hopel Combinatie wordt verstaan:
a) het sportcomplex van de vereniging aan de Anselderlaan.
b) de gebouwen, alsmede de overkappingen van het sportcomplex.
c) de kantine en andere ruimtes, welke in exploitatie zijn van V.O.F. Jacobs uit Kerkrade.
d) iedere andere sportaccommodatie, dan wel andere gelegenheid, waar zij, waarop deze regeling van toepassing is, zich namens onze vereniging bevinden.

2.3 Bekend zijn met de gedragscode

Deze eerste gedragscode zal aan alle leden van de vereniging ter beschikking worden gesteld. Met betrekking tot jeugdleden zal deze geadresseerd worden aan de ouders of wettelijke verzorgers.

Aan ieder nieuw lid zal bij aanmelding een exemplaar worden uitgereikt en op het inschrijvingsformulier dient hij aan te geven hiervan kennis te hebben genomen en de gedragscode te 'onderschijven'.

2.4 Naleving gedragscode

Van zij, waarop deze gedragscode van toepassing is, wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen.
De vereniging verwacht van al haar leden, niet alleen, dat zij deze gedragscode naleven, maar ook anderen, die de regels overtreden hierop aan te spreken. Hierdoor berust de corrigerende taak niet enkel bij het bestuur van de vereniging. Bij conflictsituaties treedt het bestuur adequaat op.

2.5 Sancties

Bij overtreding van deze gedragsregels is het bestuur van de vereniging bevoegd tot het opleggen van sancties.

Voorlopige maatregelen kunnen worden opgelegd door de leden van het Dagelijks Bestuur, doch dienen binnen 24 uur bekrachtigd te worden door een meerderheid van het Dagelijkse bestuur.

Het Dagelijks Bestuur legt verantwoording af aan de overige bestuursleden en het gehele bestuur doet, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, binnen veertien dagen een definitieve en geldende uitspraak.

Bij geschillen tussen leden past het bestuur, binnen een week, het recht van hoor en wederhoor toe. Er wordt een gespreknotitie opgemaakt, welk als uitgangspunt dient voor de bespreking in het bestuur.

2.6 Onacceptabel gedrag

Onder onacceptabel gedrag binnen onze vereniging wordt mede verstaan:

a) iedere overtreding van een wet of regeling van de landelijke, provinciale of gemeentelijke overheid.
b) discriminatie op basis van ras, geloof of geaardheid, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen.
c) Iedere vorm van fysiek geweld, zowel tijdens wedstrijden, trainingen of daar buiten. Indien er spraken is van mishandeling.
d) Iedere vorm van intimiderend of provocerend gedrag.

3.0 Gedragsregels en taken

In dit hoofdstuk worden regels aangegeven voor een ieder, waarop deze gedragcode van toepassing is. Ook worden taken aangegeven voor hen, die een functie vervullen binnen de vereniging.

3.1 Algemene gedragsregels

Voor allen die zich bevinden op de accommodatie van onze vereniging geldt:

• Wie rommel maakt, ruimt dat zelf op.
• Er wordt geen glas en aardewerk mee naar buitengenomen met uitzondering van beide overkappingen.
• Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen en barkrukken, dus niet op tafels.
• Velden zijn geen 'oversteekplaats'.
• Blijf tijdens wedstrijden achter de afrastering.
• Voetbalschoenen en sporttassen zijn niet toegestaan in de kantine.
• Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst.
• Alleen bij werkzaamheden en het afleveren van goederen zijn auto 's binnen de accommodatie toegestaan. Het is uitdrukkelijk verboden om voertuigen te parkeren voor de poorten van het sportcomplex. Hulpverleners, zoals politie, brandweer en ambulance personeel mag niet gehinderd worden.

3.2 Gedragsregels leiders elftallen

Taken elftal en jeugdleiders
• Voor, tijdens en na wedstrijden en trainingen vertegenwoordigt hij/zij de vereniging.
• Hij/zij ziet toe op het naleven van de gedragscode.
• Hij/zij draagt er zorg voor dat de scheidsrechter en bezoekende vereniging op een representatieve wijze worden opgevangen.
• Hij/zij is het verlengstuk van het bestuur naar zijn/haar elftal.
• Hij/zij rapporteert wanordelijkheden, die voor, tijdens en na de wedstrijden plaatsvinden naar zijn of haar contactpersoon binnen het bestuur.
• Hij/zij draagt er zorg voor dat spelers die een door de KNVB opgelegde boete zelf dienen te betalen, deze voldoen.
• Hij/zij draagt er zorg voor dat de kleedlokalen na trainingen en wedstrijden bezemschoon zijn.
• Hij/zij draagt de verantwoordelijkheid voor de kleding van het team en zorgt dat deze compleet en in goede staat worden ingeleverd.
• Hij/zij zorgt er voor dat de beschikbaar gestelde ballen voor trainingen terug bezorgd worden op de aangewezen plaats.
• Hij/zij meldt zoekgeraakte ballen bij de terreinknecht of accommodatieverzorger.
• Hij/zij zien er op toe dat geen mannelijke personen de kleedlokalen van meisjes en/of damesteams betreden.
• Hij/zij is voor wedstrijden en trainingen tijdig aanwezig.
• Hij/zij houden toezicht in de kleedlokalen voor en na wedstrijden en trainingen van zijn elftal.
• Hij/zij maken geen gebruik van alcohol en rookwaren, tijdens begeleiding van jeugdspelers.
• Hij/zij neemt deel aan vergaderingen, waarvoor zij uit hoofde van hun functie worden uitgenodigd.
• Hij/zij draagt er zorg voor dat trainingsmaterialen na afloop teruggezet worden op de aangegeven plaats.

3.2.1 Eisen jeugdleiders
Voordat een jeugdleider in zijn functie wordt aangewezen, overlegt hij of zij een verklaring van goed gedrag, afgegeven door de burgemeester van zijn of haar woonplaats. Indien deze verklaring wordt afgegeven worden eventuele kosten vergoed door de vereniging.

3.3 Gedragsregels voor spelers

• Hij/zij is zich bewust dat zijn gedrag mede het aanzien bepaalt van de vereniging.
• Hij/zij toont respect voor de scheidsrechter, medespelers, tegenstander en publiek.
• Hij/zij is voor trainingen en wedstrijden aanwezig op het door zijn trainer of leider aangegeven tijdstip.
• Hij/zij toont tijdens trainingen en wedstrijden sportief gedrag.
• Hij/zij accepteert beslissingen van de scheidsrechter en grensrechters.
• Hij/zij reinigt zijn schoenen alvorens het kleedlokaal te betreden.
• Hij/zij helpt desgevraagd mee aan het bezemschoon maken van het kleedlokaal.
• Hij/zij laat geen waardevolle spullen achter in het kleedlokaal, maar geeft deze in bewaring bij de leider.
• Hij/zij helpt desgevraagd mee aan het verzamelen en terugzetten van materialen na training of wedstrijd.

3.4 Gedragsregels voor de ouders c.q. verzorger van jeugdspelers

• Hij/zij toont zich een goed supporter voor de jeugdspelers.
• Hij/zij toont respect voor alle acteurs binnen het veld.
• Hij/zij betreedt alleen de kleedlokalen met toestemming van de jeugdleider.
• Hij/zij onthouden zich van het geven van technische en tactische aanwijzingen.
• Hij/zij voelt zich medeverantwoordelijk voor het vervoer van de spelers naar uitwedstrijden.

3.5 Gedragsregels voor de vrijwilliger
• Hij/zij is zich bewust verantwoording te dragen voor het naleven van deze gedragscode.

3.6 Taken accommodatie verzorgers

3.6.1 Accommodatieverzorger op zaterdag:
• Hij/zij voorziet de speelvelden van hoekvlaggen.
• Hij/zij zorgt voor kleine aanpassingen van de speelvelden op zaterdag, zoals bijvoorbeeld zand in doelen bij slecht weer
• Hij/zij bezorgt voor aanvang van de rust bezorgt thee of frisdrank in de kleedlokalen van de spelers en scheidsrechters.
• Hij/zij zorgt ervoor voor iedere wedstrijd de kleedlokalen opgeruimd zijn en een representatieve indruk maken.
• Hij/zij verwijdert na de laatste wedstrijd van de dag de hoekvlaggen, klapt de doelnetten omhoog en bergt de ballen op.
• Hij/zij poetst na afloop van de laatste wedstrijd de kleedlokalen en ruimt de thermoskannen op.
• Hij/zij maakt na afloop van de wedstrijden het bordes bezemschoon.
• Hij/zij sluit voor het verlaten van het complex de kleedlokalen af en controleert op defecten en vernielingen en draait de thermostaten op de radiatoren dicht.

3.6.2 Accommodatieverzorger op zondag:

• Hij/zij verdeelt de kleedlokalen en hangt goed zichtbaar op, welk elftal van welk lokaal gebruik moet maken.
• Hij/zij zorgt voor kleine aanpassingen van de speelvelden op zondag, zoals bijvoorbeeld zand in doelen bij slecht weer
• Hij/zij voorziet de speelvelden van hoekvlaggen.
• Hij/zij voorziet de leiders van de elftallen van wedstrijdballen.
• Hij/zij bezorgt voor aanvang van de rust bezorgt thee of frisdrank in de kleedlokalen van de spelers en scheidsrechters.
• Hij/zij zorgt ervoor voor iedere wedstrijd de kleedlokalen opgeruimd zijn en een representatieve indruk maken.
• Hij/zij verwijdert na de laatste wedstrijd van de dag de hoekvlaggen, klapt de doelnetten omhoog en bergt de ballen op.
• Hij/zij poetst na afloop van de laatste wedstrijd de kleedlokalen en ruimt de thermoskannen op.
• Hij/zij maakt na afloop van de wedstrijden het bordes bezemschoon.
• Hij/zij sluit voor het verlaten van het complex de kleedlokalen af en controleert op defecten en vernielingen en draait de thermostaten op de radiatoren dicht.

3.7.3 Aanspreekpunten accommodatieverzorgers
Met betrekking tot werkzaamheden van deze terreinknechten zijn de bestuursleden accommodatie, de heren L. Kochs en H. Paffen het eerste aanspreekpunt. Bij afwezigheid van beiden nemen de leden van het Dagelijks Bestuur dit waar.

3.7 Gedragsregels bestuursleden

3.7.1 Ideeënbus

Voor iedere bestuursvergadering ledigt de secretaris tijdig de ideeënbus.

3.7.2 Opvang consul

Ieder zondag, waarop wedstrijden worden gespeeld draagt een aangewezen bestuurslid zorg voor de opvang van de consul. Worden door laatstgenoemde velden geheel of deels afgekeurd, bespreekt het bestuurslid samen met deze functionaris het verloop van de competitie van de elftallen. Hierna beslist de consul welke elftallen wel of niet gebruik kunnen maken van de speelvelden.

Van eventuele afgelastingen stelt het bestuurslid onmiddellijk de wedstrijdsecretaris in kennis en de leiders van de desbetreffende elftallen.
Ook de beheerder van de website wordt door hem/haar verzocht om de afgelasting op het 'world wide web' te pibliceren.

4.0 Het gebruik van alcohol, drugs en tabakswaren

• Eenieder is zich er van bewust dat het gebruik van alcohol, drugs en tabak schadelijk is voor de gezondheid.
• Eenieder is zich er van bewust dat het gebruik hiervan een slecht voorbeeld is voor de jeugd.
• Er geldt een algeheel rookverbod in de gebouwen van het sportcomplex van de vereniging.
• Er geldt een algeheel rookverbod rondom het kunstgrasveld.
• Drugsgebruik of het voorhanden hebben van drugs op het sportcomplex van de vereniging is onacceptabel.

5.0 Verplichtingen leden

5.1 Contributieplicht

Op ieder lid rust een contributieplicht. De hoogte van de bedragen worden vastgesteld op de jaarlijkse ledenvergadering, op voordracht van het bestuur. Het verschuldigde bedrag dient maandelijks te worden voldaan.
Bij het niet nakomen van deze verplichting wordt het lid aangeschreven door de bestuurlijke beheerder van de contributielijst en hem nadrukkelijk op zijn nalatigheid gewezen. Hij wordt in de gelegenheid gesteld om binnen vier weken alsnog hieraan te voldoen. Blijft het lid in gebreken en is de contributieachterstand op gelopen tot het bedrag dat voor drie maanden is verschuldigd wordt het lid uitgesloten van activiteiten binnen de vereniging tot aan het moment waarop het verschuldigde bedrag is voldaan.

Per 1 augustus 2014 zijn de contributietarieven als volgt vastgelegd.
Senioren : € 114,50
Junioren: € 11,00
Niet spelende leden: € 9,00

5.2 Terugbetaling boetes KNVB

Met ingang van het seizoen 2007/2008 worden boetes verbonden aan gele en rode kaarten, welke betrekking hebben op wangedrag, door de vereniging verhaald op de speler. Dit geldt voor alle spelers, leiders en anderen, zowel binnen de seniorenafdeling als jeugdafdeling.

Clubscheidsrechters melden alle gele en rode kaarten, ongeacht of hij ze vermeldt op het wedstrijdformulier, bij het bestuur.

Ook rode en gele kaarten voor wangedrag, welke door clubscheidsrechters niet aan de KNVB worden doorgegeven vallen onder het besluit.

Gele en rode kaarten met betrekking tot wangedrag:

Onder gele en rode kaarten met betrekking tot wangedrag worden verstaan:
• Kaarten voor beledigen van scheidsrechter, medespeler en tegenstander etc.
• Kaarten wegens slaan, spuwen, trekken en andere handtastelijkheden.
• Kaarten voor het wegtrappen van de bal bij dood spel

Wijze van afhandeling

• De leider van het elftal meldt de betreffende gele of rode kaart bij het wedstrijdsecretariaat dan wel bij een lid van de voetbalcommissie.
• De leider zegt de speler aan om de boete binnen 10 werkdagen te betalen. Indien mogelijk int de leider van het elftal de boete en draagt deze af bij de penningmeester.
• Indien de leider de boete niet int, is de speler verplicht om het verschuldigde bedrag, binnen 10 werkdagen, aan de penningmeester of ander bestuurslid te betalen te betalen.
• Indien de boete niet binnen deze termijn niet betaald is, komt de speler niet langer meer uit voor enig elftal van onze vereniging.

Overige opmerkingen:

6.0 Procedure indeling en afgelastingen velden.

Jaarlijks wordt door het bestuur in de maand mei een indeling gemaakt m.b.t. trainingstijden en de hiervoor bestemde velden voor het komende seizoen. Dit gebeurt zowel voor de jeugd als senioren teams. Indien nodig wordt dit gedurende het seizoen aangepast.
Deze indeling wordt ter hand gesteld van de trainers en jeugdleiders.

Afgelasting trainingen:

De terreinknecht heeft in deze een signalerende functie. Indien hij van mening is dat er op bepaalde velden niet getraind kan worden neemt hij contact op met de vertegenwoordigers in het bestuur van de accommodatiecommissie.
Hij hanteert hiervoor twee criteria:
• Veiligheid van de spelers
• Behoud van de accommodatie.

De bestuursleden stellen van de afgelasting de betreffende trainers dan wel jeugdleiders voor 17.00 uur in kennis. Het jeugdbestuur draagt er zorg voor dat een actuele lijst met telefoonnummers in de bestuurskamer aanwezig is.

Bij het afgelasten wordt er rekening meegehouden dat de selectie (1e en 2e elftal) en het A -team zoveel als mogelijk kan blijven trainen.

Afgelastingen wedstrijden op zaterdag.

De signalerende functie in deze berust bij een door het jeugdbestuur aangewezen vertegenwoordiger. Ook nu nemen uiteindelijk de bestuursleden accommodatie een beslissing. Ook nu wordt er naar gestreefd om de wedstrijden van het A –elftal zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.

Overige opmerkingen:

Op zondag beslist de consul over de bespeelbaarheid van de velden. Ook welke teams doorgaan behoort tot zijn taak.
Dit besluit is niet van toepassing bij een algehele afgelasting van de K.N.V.B dan wel een verbod tot bespelen van de velden door of vanwege de gemeente Kerkrade.
Bij een afgelasting kan er op de velden ook niet vriendschappelijk gepeeld worden, met uitzondering van het kunstgrasveld.

7.0 Slotbepaling.

In gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement en de gedragscode en een besluit van de Algemene Ledenvergadering niet voorziet beslist het bestuur.

   
© @Laura Hopel Combinatie