Cookie beleid Laura Hopel Combina

De website van Laura Hopel Combina is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

                      HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOETBALVERENIGING LAURA HOPEL COMBINATIE

Artikel 1, algemene bepalingen

 1. De vereniging is genaamd, Laura Hopel Combinatie, kortweg aangeduid met: LHC,

hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar zetel te Eygelshoven, in de gemeente

Kerkrade, is opgericht op 1 augustus 1919.

 1. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de

statuten van de vereniging.

 1. De gedragscode maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het huishoudelijk reglement.

Artikel 2, leden

 1. De leden van de vereniging bestaan uit:
 2. spelende leden onderverdeeld in:
 3. i) jeugdleden (pupillen en junioren)
 4. ii) senioren

            iii) dames en meisjes

 1. niet-spelende leden
 2. kaderleden
 3. leden van verdienste
 4. ereleden
 5. Pupillen zijn leden in de leeftijd van 5 tot 13 jaar.
 6. Junioren zijn die leden in de leeftijd van 13 tot 19 jaar.
 7. Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder.

Artikel 3, ereleden

 1. Criteria voor het doen van een voordracht

Lid van verdienste:

 • langdurig lid van LHC. (méér dan 20 jaar)
 • langdurig actief als vrijwilliger (méér dan 12 jaar) en / of bijzondere verdienste bij een

speciaal project

Erelid:

 • langdurig lid van LHC. (méér dan 20 jaar)
 • langdurig actief als bestuurslid (méér dan 12 jaar) en / of bijzondere verdienste als

vertegenwoordiger van het bestuur binnen en / of buiten de vereniging

Erevoorzitter:

 • langdurig lid van LHC (méér dan 20 jaar)
 • langdurig actief als bestuurslid (méér dan 12 jaar)
 • tenminste 3 termijnen actief als voorzitter van de vereniging
 1. Voor elke aanvraag geldt dat aan alle criteria moet worden voldaan.
 2. Procedure
 3. Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur

en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet zijn voorzien

van duidelijke en objectieve argumenten.

 1. Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet;

tevens wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen het voorstel.

 1. Indien het bestuur akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de notulen van de

bestuursvergadering vastgelegd.

 1. Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt het bestuursvoorstel aan de leden

voorgelegd.

 1. Als de algemene ledenvergadering het voorstel bekrachtigt, wordt de onderscheiding door

het bestuur uitgereikt tijdens de eerstvolgende jubilarissenreceptie.

 1. Indien het bestuur het voorstel afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk

geïnformeerd met opgaaf van redenen voor de afwijzing.Artikel 4, het lidmaatschap

 1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een

            door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende

            gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum,

            telefoonnummer. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te

           worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur is verplicht bij nieuwe

           leden van 16 jaar en ouder de in het formulier verstrekte gegevens te controleren

          aan de hand van een geldig legitimatiebewijs voorzien van pasfoto

 1. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld.

          Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier contant te worden voldaan.

 1. Indien geen controle van de persoonsgegevens aan de hand van een geldig legitimatiebewijs

          kan geschieden, kan ook geen aanmelding als lid bij de KNVB plaatsvinden.

 1. Bij de aanmelding als lid voor elftalleider c.q. –begeleider bij de pupillen, junioren, meisjes of

          dames dient een bewijs van goed gedrag te worden overlegd. De kosten van het bewijs van

          goed gedrag worden bij overdracht door LHC vergoed.

 1. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden

         toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.

 1. De vereniging kan op het aanmeldingsformulier melding maken van verplichtingen van de

leden c.q. de ouders van jeugdleden jegens de vereniging, bijvoorbeeld de verplichting om

deel te nemen aan vrijwilligerswerk.

Artikel 5, aanneming van leden

 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris

         namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap

          weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.

 1. Indien de toelating, zoals beschreven onder artikel 5.1, geschied, behoudt het bestuur het recht om het

            toegelaten lid binnen twee maanden alsnog het lidmaatschap te ontzeggen.

Artikel 6, gedragscode leden
1.         Het bestuur stelt de gedragscode op.

 1. De gedragscode wordt tijdens de algemene ledenvergadering aan de leden voorgelegd en

           met meerderheid van stemmen toegevoegd aan het huishoudelijk reglement.

 1. Het bestuur is gemachtigd de gedragscode per direct te wijzigen. Over de wijzigingen wordt

            tijdens de bestuursvergadering gestemd. Bij meerderheid van stemmen wordt de gedragscode

           gewijzigd dan wel aangevuld.

 1. De wijziging dan wel aanvulling wordt aangekondigd op het mededelingenbord en op de website van de vereniging.
 2. Leden kunnen beroep tegen de wijziging dan wel aanvulling aantekenen. Het beroep dient middels

        aangetekend schrijven bij de secretaris aangevraagd te worden waarna het in de eerstvolgende

        algemene ledenvergadering wordt behandeld.

Artikel 7, naleving gedragscode
1.         Indien leden, vrijwilligers of bezoekers op onze accommodatie of als afgevaardigde van de vereniging elders

            de wet overtreden, de gedragscode schenden of niet nader beschreven intolerabel gedrag vertonen, dan is

            het bestuur gemachtigd om per direct handelend op te treden.

 1. Het dagelijks bestuur zal binnen 24 uur een voorlopige sanctie opleggen.
 2. Het hoofdbestuur zal, indien dit redelijker wijs mogelijk is, binnen 7 dagen, het principe van hoor en wederhoor

           toepassen. Deze gesprekken worden genotuleerd. De notulen dienen als uitgangspunt tijdens de vergadering

           van het hoofdbestuur inzake de kwestie.

 1. Het hoofdbestuur doet, indien dit redelijker wijs mogelijk is, binnen 14 dagen, bij meerderheid van stemmen,

            een definitieve en bindende uitspraak.

 1. In de artikels 5.1 t/m 5.4 beschreven bepalingen zijn eveneens van toepassing op het jeugdbestuur.
 2. Indien het geschil, conform artikel 5.1, wordt overgedragen aan justitie zal het hoofdbestuur de uitspraak van

            het juridisch onderzoek afwachten. Betrokken leden of vrijwilligers zijn hangende het onderzoek geschorst van

            deelneming aan alle activiteiten van de vereniging. Leden of vrijwilligers wordt de toegang tot de kantine

            geweigerd hangende het onderzoek.

Artikel 8, straffen

 1. Het bestuur is gemachtigd leden wegens wangedrag zowel binnen als buiten de vereniging een

          geldboete, een schenkverbod voor volwassenen, een accommodatieverbod, een taakstraf voor

          jeugdspeler(ster)s, een voorlopige uitsluiting van verenigingsactiviteiten of een royement op te leggen.

 1. Door het bestuur opgelegde boete en/of schorsingen zoals bedoeld onder 8.1 kunnen door de algemene

          ledenvergadering herroepen worden bij meerderheid van stemmen. Het beroep dient middels aangetekend

          schrijven bij de secretaris aangevraagd te worden waarna het in de eerstvolgende algemene

          ledenvergadering wordt behandeld.

 1. Vanwege de KNVB opgelegde boeten worden op het betreffende lid verhaald.
 2. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf

          welke aan de speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie

          van de KNVB wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

 1. Het bestuur is gemachtigd leden wegens wanbetaling zowel binnen als buiten de vereniging voor tenminste

          één week en ten hoogste een jaar te schorsen.

 1. De schorsing wordt schriftelijk aan de geschorste gemeld onder vermelding van redenen en duur van de schorsing.
 2. Het schorsingsbesluit wordt gepubliceerd op het mededelingenbord in de kantine, de termijn van de schorsing

          wordt in de publicatie vermeld.

 1. Het royement wegens wangedrag geschiedt door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur

          of tien stemgerechtigde leden.

 1. Het royement wegens wanbetaling geschiedt door het bestuur.
 2. Degene die geroyeerd is verliest onmiddellijk alle rechten die uit het lidmaatschap voortvloeien, doch is er wel

         aan gehouden alle ingegane verplichtingen tot het tijdstip van royement waaraan nog niet voldaan werd na te komen.

Artikel 9, clubkleuren

 1. Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:

                  shirt: rood/zwart verticaal gestreept

                  broek: zwart

                        kousen: rood/zwart

Artikel 10, bestuur

 1. Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid jeugdzaken en bestuurslid technische zaken.
 2. De voorzitter wordt op de algemene vergadering door de leden gekozen.
 3. De bestuursleden moeten meerderjarig zijn.
 4. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in

            het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:

 1. de algemene leiding van zaken;
 2. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
 3.          het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
 4. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van                              de vereniging.
 5. Het bestuur vergadert volgens een vooraf vastgesteld rooster. Daarenboven vergadert het

            bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 2 leden van het bestuur zulks wensen.

 1. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering

            in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van

            bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.

 1. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen

            wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van

           geldige stemmen genomen. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn

           verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte

           stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig de meeste op één

           na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien in de

           herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

Artikel 11, bestuursverkiezing

 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af.
 2. Het ingevolge artikel 9, lid 3 van de statuten door het bestuur op te maken rooster van aftreden zal zodanig zijn dat

            voorzitter, vicevoorzitter en/of secretaris niet gelijktijdig aftreden.

 1. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde

            kandidaten worden gepubliceerd in de agenda van de algemene vergadering waarin de

            bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot

            kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met

            vermelding van de daaraan verbonden procedure. Zijn geen tegenkandidaten gesteld, dan wordt geen verkiezing

           gehouden en is het aftredend bestuurslid automatisch voor drie jaar herkozen.

 1. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk 3x24 uur voor aanvang van de vergadering bij de

           secretaris aangemeld te worden, ondertekend door tenminste tien stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan

           van een ondertekende bereidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie

          die hij in het bestuur ambieert.

 1. Indien een bestuursvacature ontstaat kan het bestuur tussentijds een vervangend bestuurslid

            of assistent bestuurslid benoemen. Voor de definitieve benoeming geldt de procedure die in

            de voorgaande leden van dit artikel is geregeld.

Artikel 12, kascommissie

 1. De kascommissie is gehouden tenminste één maal per jaar de kas, de saldi, de boeken en

            bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt

            verslag uitgebracht aan de algemene vergadering conform artikel 12, lid 3, sub c van de statuten.

 1. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal

            zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering.

 1. De kascommissie is bevoegd voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

Artikel 13, overige commissies

 1. Behoudens de algemene vergadering kunnen door het bestuur vaste commissies of

            werkgroepen worden ingesteld, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de

            werkwijze van die commissies respectievelijk werkgroepen regelen, voor zover dit ligt binnen

           het taakgebied van het desbetreffende verenigingsorgaan. Verenigingsorganen zijn het bestuur

           en de algemene vergadering.

 1. Er zijn in principe de volgende vaste commissies, te weten:
 2. voetbalzaken prestatief
 3. voetbalzaken recreatief
 4. secretariaat
 5. financiële commissie
 6.        sponsorcommissie
 7. p.r. commissie
 8. activiteitencommissie
 9. supportersvereniging
 10. onderhoudscommissie.
 11. jeugdbestuur met onderliggende commissies
 12. De benoeming tot lid van een vaste commissie geschiedt, behoudens tussentijds te

            bedanken, voor onbepaalde tijd of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.

 1. Bij het besluit tot instelling van een commissie of werkgroep worden de samenstelling,

            taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie c.q. werkgroep in een instructie

            vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het

            huishoudelijk reglement.

 1. Elke commissie of werkgroep rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de

            voortgang van zijn werkzaamheden aan het bestuur.

 1. Een commissie of werkgroep vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden

            van de commissie c.q. werkgroep dit wenselijk achten.

 1. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie

            heeft ingesteld.

 1. Voor speciale projecten met een tijdelijk karakter kan het bestuur een ad-hoc commissie of

            werkgroep benoemen. Daarvoor gelden dezelfde regels als hiervoor zijn vastgelegd.

 1. In afwijking van het voorgaande geldt voor een stemcommissie het volgende:
 2. de commissie wordt op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering bij

                                    acclamatie benoemd, indien in de vergadering schriftelijke stemming plaatsvindt.

 1. de benoeming van de commissie geldt uitsluitend voor de duur van de vergadering

                                    waarin zij is benoemd.

 1. de commissie bestaat uit drie meerderjarige leden, die in de vergadering aanwezig

                                   zijn en geen deel uitmaken van het bestuur.

 1. de commissie heeft tot taak om in een ledenvergadering de uitslag van een schriftelijke

                                   stemming vast te stellen en daarvan aan de vergadering mededeling te doen.

Artikel 14, kostenvergoedingen

 1. Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de

            noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de

            KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.

Artikel 15, gebouwen van de vereniging

 1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard

            ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.

 1. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk.

            Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan

 1. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de

            vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze

            bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.

Artikel 16, wedstrijden

 1. De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een

           van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur

           van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.

 1. Bij wedstrijden zal ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het bestuur. De leider is

           de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.

 1. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
 2. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens de wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing

           van de aanvoerder en de leider.

 1. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als

           deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.

 1. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wedstrijd

           vertegenwoordigen, wordt melding gemaakt in het jaarverslag van het bestuur. Bedoelde prijzen en premies zijn

           eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.Artikel 17, aansprakelijkheid van de leden

 1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan eigendommen van onze vereniging aangerichte schade.

           Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem/haar of hen die de betreffende zaak

           het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkenen wordt aangetoond.

Artikel 18, sponsoring

 1. Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

Artikel 19, representatie

Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien het bestuur hiervan

tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:

 1. huwelijk van een lid;
 2. geboorte zoon/dochter van een lid:
 3. tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekteduur;
 4. tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het ziekenhuis;
 5. bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;
 6. bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid;
 7. bij het 25-, 40-, 50-, of 60-jarige verenigingsjubileum van een lid;
 8. overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

Artikel 20, wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de

            algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar

            wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor

            oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.

 1. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het

            voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe

            geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de

            vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het

            huishoudelijk reglement voor de vergadering op de website gepubliceerd.

 1. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de

            uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden

            aanwezig is. Indien dit quotum niet aanwezig is, wordt er binnen 4 weken een

            tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het

            aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt

            genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.Artikel 21, slotbepalingen

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan wordt geacht het huishoudelijk reglement te kennen.
 2. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 3. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan

            de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden

           in werking de dag nadat dit door de algemene vergadering is goedgekeurd.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging Laura Hopel Combinatie

d.d.      24 – 09 - 2010

Namens het bestuur van de vereniging.

De voorzitter:                                                                                      De secretaris:

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!