Cookie beleid Laura Hopel Combina

De website van Laura Hopel Combina is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Pestprotocol

Pestprotocol

Voetbalvereniging LHC Eygelshoven

Versie 17 augustus ‘23

 

Inhoud

 

Voorwoord. 3

Wat is een pestprotocol?. 4

Is pesten een probleem?. 4

Wat is pesten?. 4

Waarom wordt er gepest?. 4

Wat zijn de gevolgen van pesten?. 4

Is pestgedrag te tolereren?. 4

Melden van pesten. 5

Aanpak van ruzies en pestgedrag (losse incidenten):. 5

Stappenplan om (langdurig) pestgedrag aan te pakken. 6

Mogelijke sancties (door leider/trainer). 7

De regels van het pestprotocol 7

Aanpak pestprotocol 7

De Bijlagen. 7

Bijlage 1 > begeleiding gepest kind en pester 7

Bijlage 2 > adviezen aan ouders/ verzorgers. 7


Voorwoord

Jeugdigen werken bij de sportvereniging niet alleen aan kennis en vaardigheden m.b.t. het voetbalspel, het is ook een plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten, kennismaken met de samenleving, met normen, waarden en omgangsvormen. Daarbij hoort dat zij elke keer weer uitgedaagd worden om te leren door te oefenen en zich te verbeteren. Foutjes maken en soms ook de grenzen opzoeken is ook een onderdeel van het leerproces. De jeugdleiders van onze vereniging begeleiden deze processen. Voetbal is een sociale sport en moet uitgeoefend worden in een veilig sportklimaat. Om deze veiligheid te creëren zijn er grenzen en regels, wordt er adequaat opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag en worden de spelers aangemoedigd om sportief gedrag te laten zien op het veld en daarbuiten.

 

Wij vinden het daarom belangrijk dat sporters, jeugdleiders en ouders zich bewust zijn van de daarbij geldende regels van onze vereniging. dat deze worden nageleefd en dat er sancties volgens wanneer dit niet gebeurt.

Doel van het pestprotocol

Alle kinderen moeten zich tijdens de geboden sportieve activiteiten veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar onze voetbalvereniging te komen! Het bestuur, trainers, leiders, ouders, spelers en alle andere betrokkenen op sportief gebied onderschrijven gezamenlijk dit ‘pestprotocol’.


Wat is een pestprotocol?

Een pestprotocol is een verklaring van bestuur, trainers, leiders, ouders en spelers, waarin is vastgelegd dat de betrokkenen het pestprobleem bij onze voetbalvereniging volgens een bepaalde werkwijze aanpakken.

 

Is pesten een probleem?

Pesten is zeker een groot probleem. Pestgedrag vind je bij kinderen (en volwassenen) van alle leeftijden, in alle bevolkingsgroepen, op school, thuis en ook op de voetbalvereniging.

 

Wat is pesten?

Het is belangrijk oog te hebben voor het onderscheid tussen pesten en plagen.

 1. Plagen is vaak een incidenteel, onbezonnen en spontaan negatief gedrag. M.a.w. het is eerder een onschuldige eenmalige activiteit waarbij humor een rol kan spelen. Het herhaaldelijk en langdurig karakter ontbreekt hier. Het plagen speelt zich af tussen twee (kinderen of groepen) min of meer gelijken.
 2. Wanneer een speler echter gepest wordt, betekent dit dat hij/zij continu het slachtoffer is van pesterijen. Wat hij/zij ook doet, het is nooit goed. Het pesten speelt niet tussen twee gelijken, maar de onmacht van het slachtoffer staat tegenover de macht van de pester.

 

Waarom wordt er gepest?

Pesten is een vorm van agressie en als je weet waar de oorzaak ligt, kun je pestgedrag veranderen. Oorzaken van pestgedrag zijn ondermeer, het willen verkrijgen van aanzien, een demonstratie van macht, het afreageren van frustratie, of communicatie waarbij nog niet is geleerd wat acceptabel is. Het pestprobleem draait niet alleen om de pester en de gepeste. Op de achtergrond is er een zwijgende groep bij betrokken. Zij vormen het publiek voor de pester, waaraan hij/zij zijn/haar succes afmeet. Er zijn echter ook kinderen die pesten afkeuren, maar zich er niet mee bemoeien.

 

Wat zijn de gevolgen van pesten?

In de eerst plaats een geknakt kind. De slachtoffers van pesten kunnen op de lange duur hiervan blijvende schade ondervinden. In de tweede plaats natuurlijk ook de ouders. Zij worden er dagelijks mee geconfronteerd. In de derde plaats heeft de leider/trainer de groep (pester(s) en gepeste kinderen) in het voetbalteam. Hierbij draagt deze de verantwoordelijk voor de veiligheid van alle kinderen die aan hem zijn toevertrouwd.

 

Is pestgedrag te tolereren?

Nee, pestgedrag is niet te tolereren. Niemand mag de ogen sluiten voor pestgedrag. Niemand mag aan de kant blijven staan. Om deze reden heeft het bestuur van LHC het pestprotocol in het leven geroepen.

 

Melden van pesten

 1. Het inschakelen van de trainer wordt niet opgevat als klikken. Als je gepest wordt of als je ruzie met een ander hebt en je komt er zelf niet uit, dan mag je hulp aan de trainer vragen. Dit wordt niet gezien als klikken.
 2. Een teamgenoot heeft ook de verantwoordelijkheid om het pestprobleem bij de trainer aan te kaarten. Alle kinderen zijn immers verantwoordelijk voor een goede sfeer in het team.
 3. Samenwerking met ouders: voetbalvereniging en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Dit neemt niet weg, dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen. Het is niet de bedoeling, dat ouders naar de voetbalvereniging komen om eigenhandig een probleem voor hun kind te komen oplossen en in discussie te gaan met de pester en zijn/haar ouders. Dat kan de problemen onnodig verergeren. (Zie bijlage 2, adviezen aan de ouders van onze leden over pesten)

Bij problemen van pesten zullen het bestuur en de trainers hun verantwoordelijkheid nemen en indien nodig overleg voeren met de betrokken ouders. De inbreng van de ouders moet vooral zijn:

 • het melden van pesten;
 • het aanreiken van informatie;
 • het geven van suggesties en het ondersteunen van de aanpak van de voetbalvereniging.

 

Aanpak van ruzies en pestgedrag (losse incidenten):

Wanneer spelers ruzie hebben en/of elkaar pesten proberen zij en wij:

Fase 1:

Er eerst zelf (en samen) uit te komen.

Fase 2:

Op het moment dat een van de spelers er niet uitkomt, vertelt hij/zij het probleem aan de trainer. Want een ruzie of ‘pestprobleem’ moet voor iedereen naar tevredenheid worden opgelost.

Fase 3:

De trainer brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en nieuwe afspraken te maken. Bij herhaling van pesterijen/ruzies tussen dezelfde speler volgen er sancties (zie hoofdstuk ‘sancties’).

Fase 4:

Bij herhaling van het pestgedrag en langdurig aanhouden, neemt de trainer duidelijk stelling en wordt het ‘Stappenplan om pestgedrag aan te pakken’ (zie volgende alinea) gevolgd. Ook wordt een melding gedaan bij het jeugdbestuur. In de melding omschrijft de trainer ‘de toedracht’. Ouders worden op de hoogte gebracht van het pestgedrag. Trainer(s) en ouders proberen in goed overleg samen te werken aan een bevredigende oplossing. De trainer biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester, indien nodig in overleg met het jeugdbestuur, ouders en/of externe deskundigen.

Stappenplan om (langdurig) pestgedrag aan te pakken

 1. De aanpak van pestgedrag start altijd bij de leider of trainer van het team. De leider/trainer spreekt direct of op zeer korte termijn met de gepeste speler en de pester. Indien er daadwerkelijk pestgedrag is vertoond, wordt aan de gepeste speler duidelijk gemaakt dat de trainer/leider achter hem staat en hem zal helpen om het pestgedrag te stoppen. Aan de pester wordt duidelijk gemaakt dat zijn/haar gedrag niet wordt getolereerd en dat bij herhaling hij/zij hiervoor gestraft wordt in de vorm van uitsluiting van trainingen en wedstrijden.
 2. Indien het pestgedrag aanhoudt, wordt dit vervolgens gemeld bij het jeugdbestuur. Een of meerdere leden van het JB beluisteren dit en wint informatie in. Eventueel wordt de vertrouwenspersoon ingeschakeld. Er zijn twee mogelijkheden;
  1. Er is geen sprake van pestgedrag. Het probleem wordt afgehandeld door het JB  met betrokkenen.
  2. Er is sprake van pestgedrag. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Het JB wint informatie in bij alle betrokkenen (ook meelopers en toekijkers). JB gaat verder met stap 3.
 3. Verdieping van het probleem middels een gesprek JB met leider/trainer, pester en gepeste. De problemen worden besproken en er worden afspraken gemaakt. Hiervan wordt een verslag gemaakt. De ouders van het gepeste kind en de pester worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het gesprek en de gemaakte afspraken.
 4. Dan vinden er regelmatig (in een periode van 3 tot 5 weken) korte (evaluatie)gesprekken plaats aan het eind van een training en/of wedstrijd met JB met betrokken leider/trainer, pester en gepeste. Hierin wordt besproken of de gemaakte afspraken nagekomen zijn/worden. Ook hiervan wordt een verslag gemaakt.
 5. Als blijkt dat er geen wezenlijke verbeteringen zijn aan het eind van de vijfde week, wordt dit gedeeld met het jeugdbestuur en zal door hen een sanctie gesteld worden. De pester en zijn ouders worden door het jeugdbestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van de sanctie. Tevens wordt het hoofdbestuur hierover geïnformeerd. Indien het JB/ de vertrouwenscontactpersoon adviseert om over te gaan tot schorsing of royement, dan wordt het hoofdbestuur betrokken. Het hoofdbestuur legt deze sancties op.
 6. Het probleem wordt afgesloten of er komt een eindgesprek van JB met leider/trainer en alle betrokken spelers. Van dit gesprek wordt een eindverslag gemaakt.

 

Mogelijke sancties (door leider/trainer)

 • Gesprek en officiële waarschuwing (door jeugdbestuurof bestuur);
 • Plaatsen in ander team (door het jeugdbestuur);
 • Uitsluiting van een of enkele trainingen (door het jeugdbestuur);
 • Uitsluiting van een of enkele wedstrijden (door het jeugdbestuur);
 • Schorsen voor de duur van het seizoen (door het bestuur);
 • Royeren (door het bestuur);
 • Aangifte politie (door het bestuur).

 

De regels van het pestprotocol

 1. Iemand niet op uiterlijk beoordelen.
 2. Niet iemand buiten sluiten.
 3. Niet aan spullen van een ander zitten.
 4. Elkaar niet bij een bijnaam noemen, niet uitschelden.
 5. Elkaar niet uitlachen.
 6. Niet roddelen over elkaar.
 7. Elkaar geen pijn doen.
 8. Elkaar nemen zoals je bent.
 9. Geen partij kiezen (bij een ruzie).
 10. Geen aandacht aan de pester schenken. Blijft de pester doorgaan, dan aan de leider vertellen.
 11. De leider vertellen wanneer jezelf of iemand anders gepest wordt (dit is geen klikken).
 12. Eerst samen een ruzie uitpraten, daarna vergeven en vooral verder gaan.
 13. Luisteren naar elkaar.
 14. Nieuwkomers in het team goed ontvangen en goed opvangen.
 15. Deze regels gelden natuurlijk niet alleen op de voetbalvereniging.
 16. Als je gepest wordt, praat er over, je moet het niet geheim houden.

 

Aanpak pestprotocol

Pestgedrag wordt geconstateerd door leiders, trainers, medespelers, ouders en/of andere personen binnen de vereniging. Indien een persoon pestgedrag constateert, meldt deze persoon dat altijd eerst bij de leider of trainer van het team.

Wij verzoeken constateringen van pestgedrag op zeer korte termijn aan de leider/trainer van het team kenbaar te maken, zodat deze snel en adequaat kan handelen.


De Bijlagen

De begeleiding van het gepeste kind


 • Medeleven tonen en luisteren en vragen: hoe en door wie wordt gepest;
 • Nagaan hoe het kind reageert, wat doet hij/zij voor, tijdens en na het pesten;
 • Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken;
 • Het kind in laten zien, dat je op een andere manier kunt reageren;
 • Zoeken en oefenen van een andere reactie bijvoorbeeld, je niet afzonderen;
 • Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest;
 • Sterke kanten van het kind benadrukken;
 • Belonen (schouderklopje) als het kind zich anders/beter opstelt;
 • Praten met de ouders van het gepeste kind en de ouders van de pester(s);
 • Het gepeste kind niet over beschermen, bijvoorbeeld naar school brengen of “ik zal het de pesters wel eens vertellen”. Hiermee plaats je het gepeste kind juist in een uitzonderingspositie, waardoor het pesten zelfs nog toe kan nemen.

 

De begeleiding van de pester

 • Praten; zoeken naar de reden van het ruziemaken/pesten (baas willen zijn, jaloezie, verveling, buitengesloten voelen);
 • Laat inzien wat het effect van zijn/haar gedrag is voor de gepeste;
 • Excuses aan laten bieden;
 • In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft;
 • Pesten is verboden in en om de voetbalvereniging. Wij houden ons aan deze regel: complimenten geven als het kind zich aan de regels houdt, het pestgedrag van een kind keuren wij af;
 • Kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, de ‘stop-eerst-nadenken-houding’;
 • Contact tussen ouders en voetbalvereniging; elkaar informeren en overleggen. Inleven in het kind; wat is de oorzaak van het pesten?;
 • Inschakelen hulp; sociale vaardigheidstrainingen, Jeugdgezondheidszorg; huisarts, GGD of aangeboden trainingen KNVB.

 

Mogelijke oorzaken van pestgedrag kunnen zijn:

 • een problematische thuissituatie;
 • voortdurend gevoel van anonimiteit (buitengesloten voelen);
 • voortdurend in een niet-passende rol worden gedrukt;
 • voortdurend met elkaar de competitie aan gaan;
 • een voortdurende strijd om macht in het team of in de buurt.

Adviezen aan alle ouders/ verzorgers over pesten


 • Neem het probleem serieus: het kan ook uw kind overkomen;
 • Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind;
 • Neem de ouders van het gepeste kind serieus;
 • Maak het tot een gemeenschappelijk probleem;
 • Praat met uw kind over het team, over de relaties in het team, over wat de trainer doet, hoe zij straffen. Vraag af en toe of er in het team wordt gepest;
 • Geef af en toe informatie over pesten; wie doen het, wat doen zij en waarom?
 • Corrigeer uw kind als het voortdurend anderen buitensluit;
 • Geef zelf het goede voorbeeld;
 • Leer uw kind voor anderen op te komen;
 • Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan;
 • Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag;
 • Leer uw kind voor zichzelf op te komen. “Sla maar terug”, is niet de oplossing.

 

Adviezen aan ouders/ verzorgers van gepeste

 • Pesten bij de vereniging kunt u het beste direct met de leider/trainer bespreken,

Als uw kind al lange tijd is gepest, vraagt dat om een uitgebreide aanpak. Neem dan ook contact op met de leider;

 • Als u van uw kind er met niemand over mag praten, steun dan uw kind. Geef het kind achtergrondinformatie en maak uw kind duidelijk, dat de vereniging het voorzichtig zal aanpakken als het daar ook besproken wordt;
 • Beloon uw kind en help het zijn zelfrespect terug te krijgen;
 • Stimuleer uw kind om weerbaar te zijn; NEE zeggen mag, letterlijk stevig in je schoen staan!
 • Steun uw kind in het idee dat er een einde aan komt;
 • Door positieve stimulering en zgn. schouderklopjes kan het zelfrespect vergroot worden of weer terugkomen;
 • Laat uw kind opschrijven wat het heeft meegemaakt. Dit kan best emotionele reacties bij uw kind oproepen. Op zich is dat niet erg, als het kind maar hierbij geholpen wordt de emoties te uiten en te verwerken;
 • Laat uw kind deelnemen aan een sociale vaardigheidstraining.

 

Adviezen aan ouders/ verzorgers van pester

 • Neem het probleem serieus;
 • Raak niet in paniek. Elk kind loopt kans pester te worden;
 • Probeer achter de mogelijke oorzaak van het pesten te komen;
 • Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet;
 • Besteed extra aandacht aan uw kind;
 • Stimuleer uw kind tot het blijven beoefenen van de sport;
 • Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind;
 • Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van de voetbalvereniging staat.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!